O nas

SZKOŁY prowadzone przez Polski Związek Motorowy
ul. B. Prusa 8, 20 – 074 Lublin

REGON: 061603337  NIP: 7120157334

Sekretariat: ul. B. Prusa 8, 20-064 Lublin, tel. 81 533 43 16    


 

Policealna Szkoła Transportu Samochodowego i Logistyki w Lublinie jest dwuletnią szkołą ponadgimnazjalną prowadzącą nauczanie w zawodzie technik transportu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowe.  Kształci uczniów w zawodzie technik transportu drogowego zgodnie z podstawą programową numer cyfrowy zawodu 311927. Policealna Szkoła Transportu Samochodowego i Logistyki w Lublinie na podstawie decyzji Lubelskiego Kuratora Oświaty wydanej w dniu 19 września 2013r. podanej w piśmie WRE.543.1.2013.MK, otrzymało pozytywną opinię w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności edukacyjnej. Szkoła została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin w dniu 27.09.2013r. pod nr 481/P/N. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Lublin decyzją nr OW-OP-IV.4430.2.59.2013 z dnia 27.09.2013r.

Przeprowadza egzamin państwowy organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Uczniowie mają możliwość uzyskania dyplomu technika transportu drogowego uprawniającego do pracy w zawodzie kierowcy zawodowego w firmach specjalizujących się w zakresie przewozu osób lub rzeczy. Policealna Szkoła Transportu Samochodowego i Logistyki w Lublinie daje szansę na uzyskanie atrakcyjnego finansowo zawodu. Branża transportowa w ostatnim okresie cechuje się dynamicznym rozwojem, który daje absolwentom naszej szkoły możliwość znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia. Szkoła prowadzi kształcenia w dogodnej formie dla osób pracujących i bez ograniczeń wiekowych. Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki od godziny 16:00 do 20:05 oraz w soboty i niedziele od godz. 8:00 do 17:35. W trakcie nauki uczniowie zdobywają uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kat. C, C1, C+E, C1+E oraz D, D1, D+E, D1+E prawa jazdy jak również kwalifikacji do pracy na stanowisku kierowcy w zakresie przewozu rzeczy i osób (kwalifikacja wstępna).

Policealna Szkoła Transportu Samochodowego i Logistyki w Lublinie realizuje zajęcia praktyczne w zakresie wyżej wymienionych kategorii prawa jazdy w Ośrodku Szkolenia Kierowców Polskiego Związku Motorowego, który jest jednostką organizacyjną organu prowadzącego szkołę: Polskiego Związku Motorowego OZDG Sp. z o. o. w Lublinie, ul. B. Prusa 8, 20-064 Lublin.

Nauka w szkole jest finansowana z opłaty czesnego wnoszonego przez uczniów. W ramach opłaty czesnego uczeń szkoły ma finansowane:

  • świadectwo kwalifikacji zawodowej (tzw. kwalifikacja wstępna),
  • kurs na prawo jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E oraz dodatkowo D, D1, D+E, D1+E,
  • naukę jazdy kat. C, C+E, D realizowaną przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Polskiego Związku Motorowego
  • uzyskanie zawodu technika transportu drogowego po zdaniu dwóch egzaminów państwowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie (egzamin zawodowy na terenie szkoły).

 

Informacje dodatkowe:

  • wpisowe wynosi 50 złotych (opłata jednorazowa),
  • czesne wynosi 400 złotych miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy w roku,
  • możliwości obniżki czesnego: 5 proc. za płatność za rok z góry.

 

Czesne należy wpłacać na konto:

  • Policealna Szkoła Transportu Samochodowego i Logistyki w Lublinie
  • Bank Zachodni WBK: 50 1090 2688 0000 0001 2194 6950   z dopiskiem: czesne za miesiąc …